אנו סבורים שהנך מכיר את צו ההרחבה והסכם העבודה הקיבוצי בענף השמירה והביטחון. הצו מחייב אתכם, כמעסיקים, לבצע הפרשות פנסיוניות באחוזים שונים עבור כל אחד מרבדי השכר השונים בשכרם של עובדיכם, וזאת מיומו הראשון של העובד. אחת הבעיות המרכזיות אצל מעסיקים מהתחום הנה חוסר הידיעה לגבי האיסור לפיצול קופות בין חברות מנהלות שונות. כלומר, עבור עובד X, יש להפריש את רובד הבסיס, רובד השעות הנוספות ורובד הנסיעות לאותה קופה בדיוק ולאותה חברה מנהלת. דהיינו אם ההפרשות הפנסיוניות מחולקות עבור עובד X להראל חברה לביטוח ובהראל פנסיה הדבר אסור ע"פ הוראות רשות שוק ההון, חסכון וביטוח. הפרשת רובד הבסיס לביטוח מנהלים, לדוגמא, ושני רבדי שכר האחרים לפנסיה יגרום לשגיאה של תקנה 19.

קרן השתלמות ניתן להפריש לקופה אחרת. ההפרשות של המעביד יופיעו מאוחדות במקום אחד, והפרשות העובד יופיעו תחת סעיף ניכויים. אחוזי ההפרשה לפנסיה (החל מנובמבר 2013): מתוך שעות העבודה הרגילות, השעות הנוספות ותשלום דמי ההבראה: 1. על המעסיק להפריש תגמולם בסך של 7%. 2. העובד מפריש לתגמולים סך של 6.5%. 3. על המעסיק להפריש לפיצויים סך של 8.33%.

מתוך תשלום הנסיעות: המעסיק והעובד יפרישו 5% כל אחד. מתוך השעות הנוספות או שעות עבודה ביום המנוחה על המעסיק להפריש תשלום בגובה %6. שים לב: ישנם מעבידים שנוהגים לפצל בתלוש המשכורת חלקים בשכר היסוד וכך להפריש הפרשות נמוכות יותר לפנסיה. בדוק בתלוש השכר שההפרשות נעשות באופן מלא כפי שפורט מעלה. בנוסף, מומלץ לוודא שההפרשות המופיעות בתלושי המשכורת תואמות לדו״חות המתקבלים מקופת הגמל אחת לרבעון.